Moederdag actie Standaard Boekhandel voorwaarden

1. Dit reglement is van toepassing op de ‘Moederdagactie 2018 de Standaard Boekhandel’ die wordt georganiseerd door Hallmark Cards Belgium NV (‘Hallmark’), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO/BTW BE0412.968.887, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat (België), Lt. Coppenskazerne Ruiterijschool 5 en legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Hallmark organiseert voor Moederdag een wedstrijd die kans geeft op één van de twintig cadeaupakketten t.w.v. € 75,00, uit de Love is Blooming collectie. Elk cadeaupakket bestaat uit:

• Photo Frame Love
• Candle in a Box – Love
• Clutch
• Mug ‘’Love’’
• Giftset Notebook + Pen

3. De wedstrijd start op 26 april 2018 en eindigt op 13 mei 2018, en verloopt enkel online op www.standaardboekhandel.be/wedstrijdhallmark.

4. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van medewerkers van de Standaard Boekhandel en Hallmark.

5. Bij aankoop van 2 Hallmark wenskaarten bij de Standaard Boekhandel krijgt de klant een voucher met een unieke code. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet deze unieke code tussen donderdag 26 april en zondag 13 mei 2018 online worden ingevuld op de website www.standaardboekhandel.be/wedstrijdhallmark met naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adres, en het antwoord op de prijs- en schiftingsvraag. Onvolledige of frauduleuze deelnames, of deelnames na 13 mei 2018 worden als ongeldig beschouwd en komen niet in aanmerking voor de toekenning van een cadeaupakket. De winnaars worden tussen maandag 14 mei en woensdag 30 mei 2018 via e-mail op de hoogte gebracht.

6. De winnaars zijn de deelnemers die een correct antwoord geven op de prijsvraag en van wie het antwoord op de schiftingsvraag precies of zo precies mogelijk gegeven is. In geval meerdere deelnemers nog in aanmerking komen, wordt de winnaar onder hen bepaald door uitloting. Elke deelnemer kan slechts één keer winnen.

7. De winnaars dienen binnen 14 kalenderdagen na de bekendmaking van de uitslag te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de prijs.

8. De uitslag is definitief en bindend. Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: ce-marketing@hallmark.com. De deelnemer erkent ervan op de hoogte te zijn dat hij/zij steeds het recht heeft zijn/haar toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken door een e-mail te sturen naar ce-marketing@hallmark.com. Hallmark verklaart bovendien dat persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk zullen bewaard worden.

12. De deelnemer erkent dat zijn/haar deelname aan onderhavige actie voor eigen risico is. Hallmark wijst elke aansprakelijkheid af en zal derhalve niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van Hallmark bepaalde modaliteiten van deze actie, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd worden.

13. Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van Hallmark elke aansprakelijkheid van Hallmark voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

14. Hallmark behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie deze actie op elk ogenblik op te schorten of in te trekken, indien zij daartoe wordt gedwongen omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de klant.

15. Op de actie is Belgisch recht van toepassing.